لیست کمیته اجرایی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/29 | 
لیست کمیته اجرایی
کارگروه ارتباطات صنعتی
سمت نام- نام خانوادگی ردیف
مدیر HSE شرکت پارس  خودرو دکتر عبدالصمد احمدو ند 1
رئیس اداره کل امور HSEورفاه ایران خودرودیزل دکتر سیاوش آزاد 2
مسئول فنی ومدیرعامل شرکت بهینه سازان آتیه آزما دکتر محمد تقی آرامون 3
رئیس بخش HSE پتروشیمیMPC مهندس ماندانا آقابیگی 4
رئیس بستر ایمنی خط3و6شرکت مترو مهندس میثم امام جمعه 5
رئیس گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی مهندس علیرضا ابراهیم حسینی 6
مدیر منابع انسانی شرکت کروز مهندس مصطفی بختیار 7
مدیر کل فنی تامین اجتماعی دکتر سید محمد علی جنانی 8
مدیر مجله نوید ایمنی وبهداشت کار مهندس غلامرضا چهاری 9
مدیرسلامت بازرگانی دیبا گستران مهندس عباس چوپان 10
مدیرعامل شرکت بهینه سازان آتیه پایا مهندس امید حاجی محمد رضا 11
مدیرHSE اداره توزیع برق  تهران بزرگ مهندس محمد رضا حسینی 12
مسئول فنی بیمارستان بهارلو دکتر مریم سرایی 13
محقق-پژوهشگردانشکده بهداشت مهندس میرغنی سید صومعه 14
رئیس ایمنی شرکت ملی گاز ایران مهندس علیرضا شکوهیان 15
سرپرستHSE هلدینگ دارویی شفا دکتر حامد صادق علوی 16
              ایران خودروHSEکارشناس مهندس امید صفایی 17
دستیار مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی مهندس محسن عدل محمدی 18
کارشناس مسئول شرکت توزیع برق تهران بزرگ دکتر سمانه غلامی 19
مدیر HSEگل گهر مهندس محمد جواد فریدونی پور 20
مدیر فنی شرکت زیست آزما مهندس محمد فوادزی 21
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر علی کریمی 22
رئیس HSEمبنا شهرام محمودی 23
فولاد مبارکهHSE مهندس حسین مدرسی فر 24
سنگ آهن مرکزی-رئیس HSEمعدن بافق مهندس مقدسی 25
مدیرکل بازرسی کار  وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی دکتر علی مظفری 26
رئیسHSEوزارت نفت دکتر سید باقر مرتضوی 27
کارشناسی ارشد ایمنی شرکت ملی گاز ایران مهندس احمد مهدی پور 28
مشاور تامین اجتماعی مهندس سید محمد رضا مشکاتی 29
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر عادل مظلومی 30
رئیس HSE شرکت بهره برداری مترو مهندس محمد هاشمی 31
رئیس HSEسازمان بنادر ودریانوردی دکتر علیرضانقی زاده 32
رئیس HSE شرکت گازپارس جنوبی دکتر علیرضا نجومی 33
کارشناس ایمنی وHSEسازمان بنادر ودریانوردی مهندس جمشید نوری نیا 34
معاون اداره کلHSEوزارت صنعت دکتر کتایون نعمت پور 35
رئیس گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه ایران مهندس محبوبه نجاریان 36
رئیس محیط زیست  شرکت بهره برداری مترو مهندس محسن هدایتی فر 37
رئیس HSEوزارت صنایع دکتر رسول یاراحمدی 38
 
 
کارگروه ارتباطات معاونت
سمت نام- نام خانوادگی ردیف
رئیس گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی مهندس علیرضا ابراهیمی حریری 1
رئیس اداره سلامت کار معاونت بهداشتی قم مهندس جواد برازنده 2
کارشناس معاونت مرکز بهداشت اسلامشهر مهندس عباسعلی چمنی 3
کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه تهران مهندس حمید رضا فخاریان 4
کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه تهران مهندس محمد رضا رنجبران 5
کارشناس معاونت مرکز بهداشت جنوب سید عبدا....میر اسماعیلی 6
کارشناس مسئول دانشگاه علوم پزشکی ایران مهندس محبوبه نجاریان 7
 
کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات
سمت نام- نام خانوادگی ردیف
کارشناس ارتباطات انجمن علمی بهداشت کار ایران مهندس هانیه اخلاص 1
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مهندس سعید توکلی 2
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مهندس سید موسی پیروان 3
شرکت کنترل کیفیت هوا مهندس حسین حسن خانی 4
شرکت کنترل کیفیت هوا دکتر الهام کریمی 5
کارشناس بخش همایش ها (صندوق حمایت از پژوهشگران وفن آوران کشور) مهندس سماء شاهدی 6
اداره کار(مرکز تعلیمات حفاظت کار) مهندس حسینعلی عابدی 7
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس سیف اله...غریب 8
دانشجوی دکترای محیط زیست مهندس مهدیه کریم جوزانی 9
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مهندس خلیل نصیری 10
دانشجوی دکترا-سازمان زندانها مهندس ندا وسکویی اشکوری 11
 
 
 
کار گروه دانشجویی
سمت نام- نام خانوادگی ردیف
دانشجوی دکتر ای بهداشت حرفه ای مهندس کیکاووس ازره 1
دانشجوی کارشناسی ارشدارگونومی مهندس مهسا الفی 2
دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای مهندس سلمان ترابی گودرزی 3
دانشجوی دکتر ای بهداشت حرفه ای مهندس مهران پورحسین 4
دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای مهندس سودا پناهی 5
دانشجوی دکتر ای بهداشت حرفه ای مهندس پیمانه حبیبی 6
دانشجوی دکترای ارگونومی مهندس مجتبی خسروی دانش 7
دانشجوی دکترای ارگونومی مهندس فرین خانه شناس 8
دانشجوی دکتر ای بهداشت حرفه ای مهندس امیر حسین خوش اخلاق 9
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس ویدا رضایی 10
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس ولی سرسنگی 11
دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای مهندس علی اصغر ساجدیان 12
دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای مهندس محسن صادقی 13
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس میلاد عباسی 14
دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای مهندس حسین عباسلو 15
دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی مهندس فاطمه عسگری 16
دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی مهندس احسان غفاری 17
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس سیف الله غریب 18
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس صبا کلانتری 19
دانشجوی دکتر ای بهداشت حرفه ای مهندس رجبعلی حکم آبادی 20
دانشجوی دکتر ای بهداشت حرفه ای مهندس اسماعیل کرمی 21
دانشجوی دکتر ای بهداشت حرفه ای مهندس مقداد کاظمی 22
دانشجوی دکترای ارگونومی مهندس زاینار کریمی 23
دانشجوی دکترای ارگونومی مهندس زینب کاظمی 24
دانشجوی دکترای ارگونومی مهندس احسان گروسی 25
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس حمزه محمدی 26
دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای مهندس آذر مهرابی متین 27
دانشجوی کارشناسی ارشدارگونومی مهندس رضا منگلی پور 28
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس زهرا هاشمی 29
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس سعید یزدانی راد 30
 
 
 
کارگروه انتشارات
سمت نام- نام خانوادگی ردیف
کارشناس ارتباطات انجمن علمی بهداشت کار ایران مهندس هانیه اخلاص 1
طراح مهندس حسین اسفندانی 2
 
کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات
سمت نام- نام خانوادگی ردیف
کارشناس ارتباطات انجمن علمی بهداشت کار ایران مهندس هانیه اخلاص 1
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مهندس سعید توکلی 2
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مهندس سید موسی پیروان 3
شرکت کنترل کیفیت هوا مهندس حسین حسن خانی 4
شرکت کنترل کیفیت هوا دکتر الهام کریمی 5
کارشناس بخش همایش ها (صندوق حمایت از پژوهشگران وفن آوران کشور) مهندس سماء شاهدی 6
اداره کار(مرکز تعلیمات حفاظت کار) مهندس حسینعلی عابدی 7
دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای مهندس سیف اله... غریب 8
دانشجوی دکترای محیط زیست مهندس مهدیه کریم جوزانی 9
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مهندس خلیل نصیری 10
دانشجوی دکترا-سازمان زندانها مهندس ندا وسکویی اشکوری 11
 
کار گروه پشتیبانی
سمت نام- نام خانوادگی ردیف
معاون آموزشی آتش نشانی وخدمات پیشگیری مهندس مجید آرون 1
مسئول دفتر گروه بهداشت حرفه ای مهندس زهرا برخورداری 2
کارشناس عوامل نمونه برداری مهندس بهرامی زیارانی-پریسا 3
کارشناس بهداشت حرفه ای بخش فن آوری مواد معدنی ایران(ایمیدرو) مهندس علی بهمنی 4
کارشناس عوامل ارگونومی مهندس راضیه دیوانی 5
کارمند انجمن علمی بهداشت کار ایران سیمین رحمانیان 6
کارشناس عوامل فیزیکی مهندس صفورا عارفیان 7
کارشناس عوامل شیمیایی مهند س زهرا عباسی 8
 
 
 
کارگروه جذب حامی
سمت نام- نام خانوادگی ردیف
مشاور مدیرعامل شرکت شهرسالم در حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست  دکترغزاله دانش 1
کارشناس بخش همایش ها (صندوق حمایت از پژوهشگران وفن آوران کشور) مهندس سماء شاهدی 2
رئیس ایمنی شرکت ملی گاز ایران مهندس ناصرشکوهیان 3
شرکت پتروشیمی مهندس فرشته عرب 4
کارشناس ارشدمدیریت صنعتی مهندس نوید قنات آبادی 5
محقق-پژوهشگرحوزه سلامت مهندس میرغنی سید صومعه 6
شرکت پترو پارس مهندس علی محمد می آبادی 7
کارشناس در شرکت معدنی کرمان مهندس حسین میثمی 8
سامانهHSE شهرداری مهندس ناهید منصوری 9
مدیر منابع انسانی شرکت کروز مهندس مصطفی بختیار 10
 انتقال گاز  HSEمسئول مهندس عباس میلانی 11
شهرداری مهندس حسن عسگری 12
 
 

دفعات مشاهده: 2640 بار   |   دفعات چاپ: 322 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقالات : 7 مردادماه 1398
  • تاریخ برگزاری : 29 بهمن الی 1 اسفند ماه 1398

پوستر همایش

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 1099 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 2 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 297651 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 170 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | 11th National Congress of Health and Safety

Designed & Developed by : Yektaweb