کمیته علمی همایش

 | تاریخ ارسال: 1398/4/4 | 
 
لیست کمیته علمی
 
دانشگاه نام-نام خانوادگی ردیف
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی اصفهان دکتر احسان اله حبیبی 1
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی اصفهان دکتر مسعود ریسمانچیان 2
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی اصفهان دکتر فرهاد فروهر مجد 3
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران دکتر احمد جنیدی جعفری 4
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران دکتر شهرام وثوقی 5
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران دکتر ایرج علیمحمدی 6
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران دکتر علی اصغر فرشاد 7
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران دکتر رسول یاراحمدی 8
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی اهواز دکتر معصومه احمدی زاده 9
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی اهواز دکتر داود افشاری 10
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایلام دکتر علی محمد عباسی 11
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی البرز دکتر یحیی خسروی 12
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی اردبیل دکتر بهزاد سرانجام 13
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی اراک دکتر فرهاد قمری 14
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ارومیه دکتر ابوالفضل قهرمانی 15
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دکتر نبی ا....منصوری 16
دانشگاه آزاد قزوین دکتر منوچهر امیدواری 17
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی بابل دکتر آرام تیرگر 18
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله دکتر غلامحسین پورتقی 19
دانشگاه تربیت مدرس دکتر حسن اصیلیان مهابادی 20
دانشگاه تربیت مدرس دکتر علی خوانین 21
دانشگاه تربیت مدرس دکتر سید باقر مرتضوی 22
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر علی اکبری ساری 23
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر منیره خادم 24
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران                    دکترعلیرضا دلاوری 25
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر سید ابوالفضل ذاکریان 26
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران مهندس میرغنی سید صومعه 27
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر سید جمال الدین شاه طاهری 28
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر مهدی قاسمخانی 29
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر علیرضاصدرایی 30
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکترعلیرضا صدیقی 31
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر علی کریمی 32
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر فریده گلبابایی 33
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر عادل مظلومی 34
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر جبرائیل نسل سراجی 35
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر پروین نصیری 36
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر محمد رضا منظم اسماعیل پور 37
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر محمد علی لحمی 38
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران دکتر علیرضا رئیسی 39
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تبریز دکتر یحیی رسول زاده 40
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تبریز دکتر جلیل نظری 41
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تبریز دکتر علیزاده شمس الدین 42
دانشگاه خارج ازکشور دکتر فرهنگ اکبر خانزاده 43
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی زنجان دکتر سید رضا عظیمی پیرسرایی 44
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی زنجان دکتر شیرازه ارقامی 45
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی زنجان دکتر علی بهروزی 46
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی زاهدان دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی 47
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی زاهدان دکتر مهدی صادقی مالوجردی 48
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی سبزوار دکتر رضا حکمت شعار 49
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی سبزوار دکتر مجید فلاحی 50
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی سمنان( دامغان) دکتر علیر ضا دهدشتی 51
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی دکتر مصطفی پویاکیان 52
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی دکتر محمد جواد جعفری 53
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی دکتر موسی جباری 54
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی دکتر منصور رضا زاده آذری 55
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی دکتر مهناز صارمی 56
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی دکتر رضوان زنده دل 57
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی دکتر سمیه فرهنگ 58
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شیراز دکتر مهدی جهانگیری 59
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شیراز                     دکترزهرا زمانیان 60
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شیراز دکترعلیرضا چوبینه 61
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شیراز دکتر مسعود نقاب 62
دانشگاه علم وصنعت ایران دکتر حسن صادقی نایینی 63
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی قزوین دکتر احمد نیک پی 64
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی قزوین دکتر سکینه ورمزیار 65
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی قزوین دکترویدا زراوشانی 66
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی قزوین دکتر علی صفری واریانی 67
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی قم دکتر حمید رضا حیدری 68
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی قم دکتر احمد سلطان زاده 69
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کرمان دکتر محمد رضا قطبی 70
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کرمان دکتر ناصر هاشمی نژاد 71
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کردستان دکتر کمال الدین عابدی 72
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کرمانشاه دکتر مسعود قنبری کاکاوند 73
دانشگاه نام-نام خانوادگی ردیف
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کرمانشاه دکترفرامرز قره گوزلو 74
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کاشان دکترحمیدرضا صابری 75
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی گیلان دکتر محمود حیدری 76
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی گیلان دکتر مهدی جهانگیر بلورچیان 77
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی گناباد دکتر محمد جواد فانی 78
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی لرستان دکتر رجب رشیدی 79
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی مازندران دکتر سیاوش اعتمادی نژاد 80
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی مازندران دکتر محمود محمدیان 81
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی مشهد دکتر رمضان میرزایی 82
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی نیشابور دکتر محمد باقر دل خوش 83
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی نیشابور دکتر سمیه رحیمی مقدم 84
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی یزد دکتر محمد جواد زارع سخویدی 85
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی یزد دکتر ابوالفضل برخورداری 86
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی هرمزگان دکتر مهدی زارع 87
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی همدان دکتر فرشید قربانی شهنا 88
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی همدان دکتر امید کلات پور 89
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی همدان دکتر رستم گلمحمدی 90
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی همدان دکتر ایرج محمد فام 91
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی همدان دکتر عبدالرحمن بهرامی 92
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی یاسوج دکتر حسین ماری اریاد 93
 
 

دفعات مشاهده: 2383 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقالات : 7 مردادماه 1398
  • تاریخ برگزاری : 29 بهمن الی 1 اسفند ماه 1398

پوستر همایش

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 1099 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 3 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 297593 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 118 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | 11th National Congress of Health and Safety

Designed & Developed by : Yektaweb